mustafa Uzun

7. Sınıf Türkçe Soru Bankası

Sevgili Öğrenciler,

Türkçe Dersi Öğretim Programı; öğrencilerin hayat boyu kullanabilecekleri dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma ile ilgili dil becerilerini ve zihinsel becerileri kazanmaları, bu becerileri kullanarak kendilerini bireysel ve sosyal yönden geliştirmeleri, etkili iletişim kurmaları, Türkçe sevgisiyle, istek duyarak okuma ve yazma alışkanlığı edinmelerini sağlayacak şekilde bilgi, beceri ve değerleri içeren bir bütünlük içinde yapılandırılmıştır.

Türkçe Dersi Öğretim Programı; dil becerilerinin ve yeterliliklerinin geliştirilmesini, diğer tüm alanlarda öğrenme, kişisel ve sosyal gelişme ile mesleki becerileri edinmenin ön şartı olarak kabul etmektedir.

Türkçe Dersi Öğretim Programı ile öğrencilerin;

● Dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi,

● Türkçeyi, konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli kullanmalarının sağlanması,

● Okuduğu, dinlediği/izlediğinden hareketle, söz varlığını zenginleştirerek dil zevki ve bilincine ulaşmalarının; duygu, düşünce ve hayal dünyalarını geliştirmelerinin sağlanması,

● Okuma yazma sevgisi ve alışkanlığını kazanmalarının sağlanması,

● Duygu ve düşünceleri ile bir konudaki görüşlerini veya tezini sözlü ve yazılı olarak etkili ve anlaşılır biçimde ifade etmelerinin sağlanması,

● Bilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama ve zihinde yapılandırma becerilerinin geliştirilmesi,

● Basılı materyaller ile çoklu medya kaynaklarından bilgiye erişme, bilgiyi düzenleme, sorgulama, kullanma ve üretme becerilerinin geliştirilmesi,

● Okuduklarını anlayarak eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmelerinin ve sorgulamalarının sağlanması,

● Millî, manevi, ahlaki, tarihî, kültürel, sosyal değerlere önem vermelerinin sağlanması, millî duygu ve düşüncelerinin güçlendirilmesi,

● Türk ve dünya kültür ve sanatına ait eserler aracılığıyla estetik ve sanatsal değerleri fark etmelerinin ve benimsemelerinin sağlanması amaçlanmıştır.

Kitabımız, yeni öğretim programının amaç ve kazanımları doğrultusunda yazılmıştır. Sorular; “Dinleme/İzleme”, “Konuşma”, “Okuma” ve “Yazma” öğrenme alanlarının gerekleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

Her bölümde, alt başlıkları tarayan testlere ve genel tekrar testlerine yer verilmiştir. Bu testlerle hem ilgili konunun hem bölümün genelinin kavratılması hedeflenmiştir.

Kitabımızdaki nitelikli sorular, öğrencilerin sınavlara hazırlanmalarını sağlarken yorum güçlerini ve öz güvenlerini artıracaktır.