mustafa Uzun

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konu Özetli Soru Bankası

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konu Özetli Soru Bankası

Sevgili Öğrenciler,

Türk dili ve edebiyatı dersinin temel amacı, edebî metinler aracılığıyla öğrencilerin Türk edebiyatının ve kültürünün temel niteliklerini, önemli sanatçılarını ve eserlerini tanımaları; Türk dilinin inceliklerini keşfetmeleri; anlama, anlatma ve eleştirel düşünme becerileri ile estetik zevk düzeylerini geliştirmeleridir.

Bu amaçla hazırlanan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programı’nda öğrencilerin

● Edebiyatın doğasını, işlevini, birey ve toplum için önemini kavramaları,

● Edebî metinler aracılığıyla Türkçenin inceliklerini, Türk edebiyatının tarih içinde gösterdiği değişim ve

gelişimi tanımaları,

● Türk edebiyatına ait eserler aracılığıyla millî, manevi, ahlaki, kültürel ve evrensel değerleri anlamaları,

● Dinleme, okuma, yazma ve konuşma stratejilerini doğru ve uygun şekilde kullanarak etkili iletişimciler

olmaları,

● Metinler aracılığıyla okuduğunu anlama ve eleştirel okuma becerilerini geliştirmeleri ve okuma alışkanlığı

kazanmaları,

● Çeşitli kaynaklardan elde ettikleri bilgileri, soruları cevaplamak, çözüm önerileri üretmek, bulgularını

paylaşmak vb. amaçlar için analiz etmeleri ve değerlendirmeleri temel öncelikler olarak belirlenmiştir.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programı’nda edebiyat tarihi, tür temelli bir kronoloji içerisinde değerlendirilmiştir.

Böylece her edebî türün geçmişten günümüze kadar geçirdiği değişim, bir bütünlük içerisinde ele alınmıştır.

Yeni öğretim programına göre her ünite üç aşamadan oluşan bir bütünlük içinde ele alınacak, dersler de

bu aşamalara göre işlenecektir. Bu aşamalar şunlardır: Okuma çalışmaları, yazma çalışmaları, sözlü iletişim

çalışmaları. Okuma, yazma ve sözlü iletişim çalışmaları, genellikle aynı metin türü etrafında ve birbiriyle ilişkili

biçimde yürütülecektir.

Kitabımız, yeni öğretim programının amaç ve kazanımlarıyla öğrencilerin bu program bağlamındaki ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu bağlamda kitabımızda, ele alınan konunun niteliğine göre şu ölçme-değerlendirme tekniklerinden gerekli olanlar kullanılmıştır:

1. Çözümlü Sorular: Bu başlık altında oluşturulan sayfalarda açık uçlu sorularla doğru yanlış, boşluk doldurma ve test soruları bir arada kullanılmış, bu soruların niteliği dikkate alınarak ayrıntılı çözümleri yapılmış ya da kısa cevaplarının verilmesiyle yetinilmiştir. Bu bölümde amaç, konu özetlerinde verilen bilgilerin pekiştirilmesini sağlamak, yanlış çözülen sorularda nerelerde, niçin yanlış yapıldığını göstermek, böylece bundan sonraki sorularda yanlış cevapların önüne geçmektir.

2. Uygulamalar: Bu bölümler, bir tek sorunun farklı örnekler üzerinde uygulanması üzerine kurulmuştur. Söz gelimi kafiye türleriyle ilgili uygulamada, öğrencilerden, verilen şiir parçalarındaki kafiye ve redifleri göstermeleri istenmiştir. Bu uygulamaların ayrıntılı çözümleri, sorulardan hemen sonra verilmiştir.

3. Doğru-Yanlış Soruları: Bu bölümde öğrencilerden sorularda verilen bilgileri doğru-yanlış kelimeleriyle

nitelendirmeleri istenmiştir.

4. Boşluk Doldurma Soruları: Bu sorular, konuyla ilgili bir cümlede boş bırakılan bir bölümün uygun kelimelerle doldurulması amacıyla hazırlanmıştır.

5. Eşleştirmeler: Eşleştirme sorularında öğrencilerden çeşitli unsurları (terim-tanım, örnek-tanım) birbirleriyle eşleştirmeleri istenmiştir.

6. Testler: Ölçme-değerlendirme bölümlerinde en çok sayfa testlere ayrılmıştır. Çünkü merkezî sınavlarda genellikle bu soru tipi kullanılmaktadır.